Chứng chỉ tiếng Đức TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Chia sẻ: Google

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) là kỳ thi tiếng Đức ở trình độ nâng cao, được tổ chức bởi Viện TestDaF Hagen.

Những đối tượng cần thi TestDaF: Dành cho những bạn có mong muốn du học, làm việc, trao đổi văn hoá tại Đức.

Bài thi TestDaF gồm 4 phần:

+ Đọc: 60 phút, 30 câu hỏi.

+ Nghe: 40 phút, 30 câu hỏi.

+ Viết: 60 phút, 1 bài viết.

+ Nói: 30 phút, 7 bài nói.

Các cấp độ của TesfDaF:

Từ thấp đến cao: TestDaF 3 (TDN 3), TestDaF 4 (TDN 4) và TestDaF 5 (TDN 5).

Tuỳ theo kế hoạch học tập tại Đức mà chọn lựa loại TestDaF.

Lưu ý: Mỗi phần của bài thi được chấm điểm riêng theo 3 mức độ: TDN 3, TDN 4, TDN 5. Thang điểm của mỗi phần thi là 30 điểm.

Bằng TestDaF với kết quả khá cao

Tiêu chuẩn đánh giá các cấp độ:

TDN 3: 70% - 80% điểm phần thi.

TDN 4: 80% - 90% điểm phần thi.

TDN 5: 90% - 100% điểm phần thi.

Với TestDaF trình độ 4 (TDN 4) trong cả 4 phần thi, bạn được chấp nhận ở hầu hết các ngành học.

Nếu bạn đạt TDN 5 ở một trong các phần thì một số trường đại học vẫn chấp nhận TDN 3 cho một trong 4 phần thi còn lại.

Nhiều ngành học thậm chí chấp nhận kết quả TestDaF thấp hơn (chẳng hạn TDN 3 cho cả 4 phần thi).

Tư vấn miễn phí Phuong Nam Education - Hotline : 1900 2615 - 028 3622 8849

Timeout ! Get new captcha